Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld där god ledarförmåga är avgörande för affärsresultatet.

Dennis Alderete

Dennis Alderete är en senior ledare specialiserad inom strategiskt portföljarbete, förändringsarbete, programledning och ledarskap. Dennis har framgång inom teamutveckling och projektledning, förvärvat genom roller som managementkonsult inom professionella tjänster och i ledande befattningar från olika företag såsom Kindred Group, Sandvik, Transcom och Accenture. Dennis är skicklig på att navigera olika organisatoriska och kulturella landskap med betoning på effektiv kommunikation och transparens som grundstenar för att få stöd för nya initiativ eller ta bort blockers för pågående. Han är känd för att säkerställa brett organisatoriskt engagemang och kundnöjdhet, och besitter den konceptuella förmågan som krävs för att översätta organisatoriska krav till konkreta lösningar och samtidigt få med sig människorna.

Är Dennis er nästa Moderna Ledare?


Resultat av Leadership Agility 360

Så här genomför vi en Leadership Agility 360
Kandidaten identifierar genom rådgivning av oss 10-15 personer som har arbetat med hen inom det närmsta året får svara på frågor angående dennes ledarskapsförmåga utifrån dessa 4 olika kontexter. Varje person som svarar får också ge exempel på vad personen gör bra och vad denne har för utvecklingspotential. De svarande är chef, direktrapporterande och intressenter.

Läs mer om Leadership Agility 360 och hur vi gör en validering här >


Intervju med Dennis om hans syn på sin roll som ledare och interim manager

Vad ser du som din styrka när det kommer till att nå strategiska mål?

Mina styrkor ligger i att vara tydlig i min kommunikation av målen, att se till att alla i organisationen förstår företagets strategiska mål och hur deras arbete bidrar till att uppnå dem. För att sedan tillsammans utveckla en detaljerad plan för hur målen ska uppnås, inklusive specifika åtgärder, tidslinjer och ansvarsområden. Säkerställ att planen är realistisk och anpassad till företagets resurser och marknadsförhållanden. Slutligen att leda genom att ge vägledning och stöd till teamen för att genomföra strategin, och genomför regelbundna uppföljningar och utvärderingar för att säkerställa att företaget håller sig på rätt spår och vid behov justera strategin.

Hur skapar du förutsättningar för andra att lösa komplexa utmaningar och problem?

Genom att främja en miljö som uppmuntrar till samarbete, kreativitet och lärande. För att uppnå detta är det viktigt att tydligt kommunicera organisationens övergripande mål och hur varje individ bidrar till att uppnå dem, detta kan göras på många sätt och jag anser att det mest effektiva är i muntlig form, antingen digitalt eller i ett större fysiskt forum. Jag finner att människor svarar bra på en inkluderande kultur där olika perspektiv välkomnas och där människor känner sig trygga att dela sina idéer och åsikter, gärna att man tar in åsikter eller idéer från andra funktioner eller region, alternativt utifrån. Genom att främja tvärfunktionellt samarbete kan organisationen dra nytta av olika expertis och perspektiv. Dessutom är det viktigt att uppmuntra till experiment och innovation genom att skapa en miljö där det är säkert att prova nya idéer och experimentera med olika tillvägagångssätt. Det måste vara ok att göra fel ibland om man vill kunna skapa något riktigt bra både som individ och team.

Vad gör du för att prestera bra som ledare?

Jag hade turen att springa på minor tidigt i min karriär och arbetar kontinuerligt med att bli bättre. Därför är det viktigt för mig att ta regelbunden tid för att reflektera över mina styrkor, svagheter och framsteg som ledare. Utvärdera vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Även i en ibland hektisk miljö strävar jag efter att alltid lära mig nya saker och utveckla mina ledarskapsfärdigheter.

Jag sätter vikt vid att kommunicera klart och tydligt med mina teammedlemmar och andra intressenter, ser till att förklara förväntningar, mål och riktningar på ett sätt som är lätt att förstå och följa. Samtidigt som jag är en aktiv lyssnare och visar genuint intresse för mina medarbetares åsikter, tankar och idéer. Jag investerar tid och energi på att bygga starka och förtroendefulla relationer med mina medarbetare och andra intressenter. Jag tror på en inkluderande kultur som främjar en miljö där alla känner sig inkluderade och välkomna att bidra. Uppmuntra till öppenhet, respekt och mångfald för att skapa en positiv arbetsplatskultur.

Och sist men inte minst: Delegera ansvar, jag strävar efter att ge mitt team möjlighet att växa och utvecklas genom att låta dem ta initiativ och ansvar för sina arbetsuppgifter.

Hur hanterar du motstånd till det som du tycker behöver göras?

Jag förklarar syftet och fördelarna med förändringen på ett klart och tydligt sätt, och jag är öppen för frågor och diskussion för att öka förståelsen och minska osäkerheten. I högsta möjliga mån tar jag mig tid att lyssna på de som uttrycker motstånd och försöker förstå deras oro och synpunkter, i syvende och sist så är det alltid människor vi arbetar med och jag försöker bekräfta deras känslor för att skapa en öppen och tillitsfull dialog. Jag tycker att det är viktigt att ge medarbetarna möjlighet att delta i förändringsprocessen genom att engagera dem i planering, beslutsfattande och implementering. Ju mer de känner sig delaktiga, desto mer sannolikt är det att de accepterar förändringen.

Allt går sällan som planerat och det är då viktigt att hantera missuppfattningar, att identifiera och adressera eventuella missuppfattningar eller falska antaganden som kan leda till motstånd. Ge korrekt information och förtydliga eventuella missförstånd för att skapa klarhet och långsiktigt förtroende. Med det sagt, hantera konflikter och motstånd på ett konstruktivt sätt genom att använda förhandlings- och konflikthantering, söka efter gemensamma lösningar och kompromisser för att lösa oenigheter.

Det är dock viktigt att inte glömma att också fira framgångar och visa uppskattning längs vägen för att uppmuntra och motivera medarbetare, att visa uppskattning för deras ansträngningar och bidrag till förändringsprocessen.

Hur ser du till att utvecklas själv?

Jag drar inspiration och inhämtar ny kunskap från många olika källor. Med flera års erfarenhet som konsult har jag utvecklat förmågan att snabbt integrera mig i nya organisationer eller branscher och effektivt absorbera viktig information. Det inkluderar insikter om värdekedjor, styrkor och svagheter både internt och gentemot kunderna. Jag bygger vidare på denna kunskap från uppdrag till uppdrag.

Mitt omfattande nätverk har varit en ovärderlig resurs för min kontinuerliga utveckling. Dessutom strävar jag efter att årligen delta i lärarledda kurser, vilka täcker ämnen som ledarskap, digital transformation och certifieringar såsom SAFe. Detta bidrar till att jag konstant utvecklas och förbättrar min förmåga att förstå och hantera komplexa utmaningar.

Beskriv en situation där du har känt stolthet i ditt arbete

Nyligen ledde jag och mina kollegor framgångsrikt ett betydande och komplicerat juridiskt projekt för en klient inom försäkringsbranschen. Detta projekt kom in från sidan och krävde noggrann organisering och prioritering från flera team, och vi mötte initialt utmaningar och hinder.

Genom effektiv samordning och tydlig kommunikation mellan alla intressenter lyckades vi skapa en robust leveransstruktur. Trots att resultatet inte var perfekt överträffade det våra förväntningar avsevärt. Trots en sen start och med ett team av 60-80 utmattade medarbetare lyckades vi leverera en godtagbar lösning inom sex månader. Konsekvenserna av ett misslyckande hade varit potentiellt förödande.

Tidigare framgångsrika prestationer inkluderar bland annat etableringen av en verksamhet i USA för ett teknikföretag samt skapandet av globala projekt- och portföljstrukturer och organisationer för ett ledande företag inom livsmedel och teknik som förberedde sig för notering på Nasdaq.

Är Dennis er nästa Moderna Ledare?