Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld där god ledarförmåga är avgörande för affärsresultatet.

En god matchning är vår ambition

Vår ambition är alltid att hitta en god matchning mellan uppdragets karaktär, kunduppdragets karaktär och kandidatens ledarförmåga och motivation. Med den här ambitionen som grund har vi byggt ett matchningsförfarande som ska möjliggöra det.

Av erfarenhet vet vi att det är viktigt både för att uppdraget ska bli lyckat, att det finns en tydlighet i vad uppdraget innebär samt i vilken miljö kandidaten ska verka under sitt uppdrag. Vi vet också att det är viktigt att kandidaten besitter de ledarförmågor som uppdraget kräver för att kunna göra ett gott jobb inom den begränsade tiden som ett interimsuppdrag innebär. 

I de tre olika delarna i detta recept för en lyckad leverans tittar vi på:

Uppdragets karaktär

Vad är anledningen till att ta in en interims- ledare/chef?

 • Genomföra projekt

Kan bistå om organisationen behöver någon som driver ett tillfälligt projekt.

 • Göra organisationsförändringar

Kan bistå med att göra strukturella förändringar, leda en transformation.

 • Krissituationer

Kan stärka ledningskapacitet vid en krissituation.

 • Stötta befintlig chef/ledare som vill lära sig hantera något område

Kan bistå med kompetens kring specifikt område och stötta befintlig chef.

 • Ersättare vid sjukdom, föräldraledighet eller annan längre frånvaro

Kan bistå som ersättare vid frånvaro eller sjukdom.

 • Stöttning vid fusioner och förvärv

Kan bistå om det krävs en erfaren ledare vid fusioner och förvärv.

 • Kontinuitet vid rekryteringsprocess

Kan bistå när permanent chef söks för en befattning. Interimsledaren/chefen kan då bistå under en pågående rekrytering och “bädda” för den nyrekryterade chefen eller ledaren.

Vad önskar kunden ska ha skett när uppdraget är över?

 • Bibehålla nuläge
 • En förändring – berätta vilken

Uppdragets tid och omfattning?

Vem rapporterar konsulten till?

Vilka är huvudsakliga stakeholders för uppdraget?

Kommer uppdraget innebära:

 • Personalansvar?
 • Teamansvar?
 • Budgetansvar?
 • Affärsansvar?
 • Produktansvar?
 • Förändringsansvar?
 • Annat ansvar?

Vilket mandat finns?

Kundorganisationens karaktär

Omvärld

 • Hur ser omvärlden ut där organisationen verkar? (relevant)
 • Finns det några risker eller hot som vi behöver känna till?
 • Vad är er position på marknaden? (och diversifiering)

Organisation

 • Hur ser historien ut för organisationen?
 • Hur ser organisationens strukturer ut?
 • Hur processstyrd är man?
 • Hur ser kulturen ut i organisationen?
 • Hur ser era beslutsprocesser ut?

Gruppen

 • Hur är gruppsammansättningen där kandidaten ska utföra sitt uppdrag?
 • Vilka roller och normer finns i gruppen?
 • Vad finns det för belöningsmodell?
 • Hur är sammanhållningen?
 • Finns det några konflikter i gruppen?

Kandidatens ledarförmåga och motivation

Den faktiska ledarförmågan

 • Undersöks och redovisas för kunden om man beställer en Leadership Agility 360

Relevant erfarenhet

 • Vi tittar på kandidatens CV
 • Vi matchar mot kandidatens svar i vårt matchningsverktyg
 • Vi intervjuar kandidaten specifikt för uppdragets karaktär

Motivation och attityd

 • Undersöks i matchningsverktyget
 • Undersöks med Leadership Agility 360
 • Undersöks i intervju