Din tillväxtpartner genom rekrytering, interim management och ledarskapsutveckling för ökad konkurrenskraft i en snabbt föränderlig värld.

Validering genom Leadership Agility 360˚

Vi validerar de verkliga ledarförmågorna hos era kandidater och ledare

Av oss får du hjälp med att validera en ledare eller att själv validera egna förmågor med hjälp av Leadership Agility 360 (LAG360). En välkänd och beprövad metod som visar om ledaren har förmåga att leda i komplexitet och snabbrörlig förändring. Förmågorna som mäts är idag nödvändiga idag där konkurrenskraften och affärsmiljöer ständigt förändras, i ett allt snabbare tempo. Därför är det direkt avgörande att ha en stark förmåga att snabbt anpassa sig och fatta välgrundade beslut, kanske utan att ens ha hela bilden tydlig framför sig.

Vi menar att de här ledarskapsförmågorna skapar den robusthet som alla organisationer idag behöver för att lyckas.

De tre områdena som valideras i LAG360 är:

 • Leda organisatorisk förändring
 • Leda och utveckla team
 • Hantera betydelsefulla svåra samtal

Inom samtliga områden återkommer följande kompetenser att utvärderas:

 • Scoopa initiativ
 • Sätta riktning
 • Förstå intressenter
 • Lösa meningsskiljaktigheter
 • Analysera problem
 • Hitta kreativa lösningar
 • Söka feedback
 • Utveckla nya förmågor

Validering av ledarförmåga vid interimsuppdrag

 • Vid tillsättning av nyckelpositioner tittar vi inte bara på ett CV och tidigare referenser, vi gör även en Leadership Agility 360-utvärdering för att se de verkliga förmågorna hos individen.
 • LAG360-utvärderingen görs tillsammans med kandidaten. Detta ger även ett starkt mervärde för individen.
 • Kandidaten väljer ut 10-15 personer som ska ge sin bild av kandidatens ledarskap. Det skall vara minst en chef samt ett antal intressenter och direktrapporterande.
 • Dessa ger sin bild av kandidatens ledarskap inom alla kategorier, inklusive kommentarer. Utifrån feedbacken för coachen en dialog med ledaren kring styrkor och förbättringspotiential. Det gäller även områden som kandidaten känner är centrala att utvecklas inom – baserat på feedback och kommande arbete.

Vid interimsuppdrag presenterar vi kandidaten för kunden här.

Om kandidaten och ni vill finns också möjlighet till individuell utveckling.

 • Kandidaten och vår certifierade leadership agility coach har då ett 1-timmes samtal för att skapa en handlingsplan för utveckling.
 • Därefter kan kandidaten och kunden även välja att utnyttja resultatet för fortsatt utveckling av individens ledarskapsförmågor.
 • Alla som har intresse av att utveckla sig själv kan gå från en ledarskapsnivå till nästa.
  Ledaren får stöd av en coach i att arbeta på rätt saker.

Resultatet

Resultatet visar hur individens förmågor spänner över en eller flera ledarskapsförmågor baserat på de svar som de har fått, samt hur de själva ser på sin egen förmåga.

Catalyst – mest effektiv i organisationer med snabbt föränderliga miljöer, vilket kräver betydande samordning över flera gränser.

Achiever – mest effektiv i organisatoriska miljöer där framgång kräver periodiska tvärfunktionella förändringar i strategin.

Expert – mest effektiv i relativt stabila organisatoriska miljöer där framgång kan uppnås genom att göra stegvisa förbättringar av befintliga strategier, där du har tydlig auktoritet.

Så går en validering till

Valideringen går till så att kandidaten som ska göra en 360 väljer ut 10-15 personer som ska ge feedback. Det ska vara en chef, eventuellt ytterligare en chef, direktrapporterade, nyckel intressenter och ev andra intressenter. Inom varje grupp ska det vara minst 3 personer (utom chef). Detta för att testet ska anses tillräckligt validerat. När alla svarat, inklusive kandidaten själv, genereras en rapport som vår certifierad leadership agility coach går igenom tillsammans med kandidaten under en session av 2 timmar. Det tar ca 30 minuter att göra testet och ge feedback på en deltagares ledarskap. Kandidaten svarar även själv på undersökningen. En utvärdering görs under en period av 2 veckor.

Utveckla ledarskapsförmågor ytterligare

Alla har något att arbeta på i sitt ledarskap, vilket betyder att det inte finns något tak att nå som det finns i många andra 360 test. Kandidaten kan välja att utveckla sina förmågor med hjälp av en leadership agility coach genom kontinuerlig coachning med fokus på att utveckla de förmågor inom de tre olika handlingsarenorna (hantera svåra samtal, utveckla team, leda organisatorisk förändring). Coachen ger då stöd i att identifiera nästa steg, vad ledaren konkret kan arbeta med och på vilket sätt. Med tät frekvens på coachning och engagemang från ledaren kan individen få från en nivå till nästa på ungefär 1 år.

Att utveckla era ledare är det bästa ni kan göra för er organisation eftersom det bidrar till att ni också kan nå oanade affärsresultat!

Kontakta oss

Som kund hos Moderna Ledare får du stöd i att hitta rätt ledare och chefer för de lite svårare uppdragen. Vi utvecklar även ledares förmåga. Kontakta oss idag för ett första möte.
Porträttfoto av Mathias Kolmodin